വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

Youta എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുക

വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ Youta ഉച്ചരിക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് Youta എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത്?

ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പേര് Youta എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്. ഏറ്റവും സാധാരണമായ Youta ഉച്ചാരണം:

01 yo:-tah

നിങ്ങളുടെ പേരും ഇന്റെനെമും നിരീക്ഷിക്കുക. ഇത് സൌജന്യമാണ്!

അഥവാ
താങ്കളുടെ പേര്:
നിങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേര്:
വിശകലനം നേടുക

ആദ്യനാമത്തെക്കുറിച്ച് Youta

പേര് Youta എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

Youta എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? Youta എന്നതിന്റെ അർത്ഥം.

 

ഒരു ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം Youta

Youta എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? Youta ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.

 

Youta ആദ്യനാമ നിർവ്വചനം

മറ്റ് ഭാഷകൾ, സ്പെല്ലിംഗ്, സ്പെല്ലിംഗ് വേരിയൻറുകളിൽ ആദ്യനാമം, Youta എന്ന ആദ്യനാമത്തിന്റെ പെൺ, പുരുഷ വകഭേദം.

 

എങ്ങനെ Youta എന്ന് ഉച്ചരിക്കാമെന്ന്

നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് Youta എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക? Youta എന്ന് ഉച്ചരിക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതികൾ. Youta എന്നതിന്റെ ഉച്ചാരണവും

 

Youta എന്നാണ് അർഹത

Youta അനുയോജ്യമായ ടെർമിനലുകളുടെ പരിശോധന.

 

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി Youta അനുയോജ്യത

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി Youta അനുയോജ്യത പരിശോധന.