വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

അർത്ഥം

നിങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേര് മറ്റു പല ഘടകങ്ങളാലും മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്?

അഥവാ
നിങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേര്
അർത്ഥമാക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്