വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

പേര് ഉപയോഗിച്ച് പേര് നൽകുക

ഈ പേരിലുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഗാർഹിക നാമങ്ങളുടെ പട്ടിക.

അഥവാ
താങ്കളുടെ പേര്:
പേര് ഉപയോഗിച്ച് പേര് നൽകുക