വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

വീട്ടു നിർവചനം

അവസാന നാമം നിർവ്വചനം: കുടുംബത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ, അക്ഷരവിന്യാസവും ഉച്ചാരണ ശൈലിയും ആയ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പേര്. ഓൺലൈനിലെ വീട്ടിലെ നിർവചനം കണ്ടെത്തുക.

അഥവാ
നിങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേര്
വീട്ടുതുള്ളി നിർവ്വചനം നേടുക