വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

പപ്പി ആദ്യനാമ നിർവ്വചനം

പപ്പി പേര് നിർവ്വചനം: മറ്റ് ഭാഷ, സ്പെല്ലിംഗ്, ഉച്ചാരണം പതിപ്പുകളിലെ ഈ പേര്, പപ്പി പേരിന്റെ ആദ്യവും സ്ത്രീയും പുരുഷും വകഭേദങ്ങളും.

പപ്പി നിർവ്വചിക്കുക

Diminutive of ഫിലിപ്പ്.

ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് പപ്പി ആണോ?

അതെ, പപ്പി എന്ന പേര് സ്ത്രീലിംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പപ്പി എന്ന പേരിലുള്ള മാൽ ഫോമുകൾ

പപ്പി എന്നതിന് സമാന നാമമുള്ള പേരുകൾ ഉണ്ട്. പുരുഷന്മാരുടെ പേരുകൾ പപ്പി എന്ന പേര് പോലെയാണ്:

എവിടെ നിന്നും പപ്പി എവിടെയാണ് വരുന്നത്?

പപ്പി ൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന്.

ആദ്യ പേര് പപ്പി നായുള്ള സമാന നാമങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ പേരും ഇന്റെനെമും നിരീക്ഷിക്കുക. ഇത് സൌജന്യമാണ്!

അഥവാ
താങ്കളുടെ പേര്:
നിങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേര്:
വിശകലനം നേടുക

ആദ്യനാമത്തെക്കുറിച്ച് പപ്പി

പേര് പപ്പി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

പപ്പി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പപ്പി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം.

 

ഒരു ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം പപ്പി

പപ്പി എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? പപ്പി ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.

 

പപ്പി ആദ്യനാമ നിർവ്വചനം

മറ്റ് ഭാഷകൾ, സ്പെല്ലിംഗ്, സ്പെല്ലിംഗ് വേരിയൻറുകളിൽ ആദ്യനാമം, പപ്പി എന്ന ആദ്യനാമത്തിന്റെ പെൺ, പുരുഷ വകഭേദം.

 

മറ്റ് ഭാഷകളിൽ പപ്പി

മറ്റൊരു ഭാഷയിലുള്ള മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പപ്പി ആദ്യനാമത്തിന് അനുയോജ്യമായ പേര് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുക.

 

എങ്ങനെ പപ്പി എന്ന് ഉച്ചരിക്കാമെന്ന്

നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പപ്പി എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക? പപ്പി എന്ന് ഉച്ചരിക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതികൾ. പപ്പി എന്നതിന്റെ ഉച്ചാരണവും

 

പപ്പി എന്നാണ് അർഹത

പപ്പി അനുയോജ്യമായ ടെർമിനലുകളുടെ പരിശോധന.

 

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി പപ്പി അനുയോജ്യത

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി പപ്പി അനുയോജ്യത പരിശോധന.

 

പപ്പി എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക

പപ്പി എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക