വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

മറ്റ് ഭാഷകളിൽ അൻവർ

വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും അൻവർ എന്നതിനായുള്ള സമന്വയ പേരുകൾ.

വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ അൻവർ പേര്

ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പേര് അൻവർ എന്നതിന്റെ പട്ടിക.

നിങ്ങളുടെ പേരും ഇന്റെനെമും നിരീക്ഷിക്കുക. ഇത് സൌജന്യമാണ്!

അഥവാ
താങ്കളുടെ പേര്:
നിങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേര്:
വിശകലനം നേടുക

ആദ്യനാമത്തെക്കുറിച്ച് അൻവർ

പേര് അൻവർ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

അൻവർ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അൻവർ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം.

 

ഒരു ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം അൻവർ

അൻവർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? അൻവർ ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.

 

അൻവർ ആദ്യനാമ നിർവ്വചനം

മറ്റ് ഭാഷകൾ, സ്പെല്ലിംഗ്, സ്പെല്ലിംഗ് വേരിയൻറുകളിൽ ആദ്യനാമം, അൻവർ എന്ന ആദ്യനാമത്തിന്റെ പെൺ, പുരുഷ വകഭേദം.

 

മറ്റ് ഭാഷകളിൽ അൻവർ

മറ്റൊരു ഭാഷയിലുള്ള മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അൻവർ ആദ്യനാമത്തിന് അനുയോജ്യമായ പേര് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുക.

 

അൻവർ എന്നാണ് അർഹത

അൻവർ അനുയോജ്യമായ ടെർമിനലുകളുടെ പരിശോധന.

 

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി അൻവർ അനുയോജ്യത

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി അൻവർ അനുയോജ്യത പരിശോധന.

 

അൻവർ എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക

അൻവർ എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക