വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം സൂര്യ

സൂര്യ ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം സൂര്യ എന്നതിന്റെ ചരിത്രം.

സൂര്യ ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

Surya >

സംസ്കൃതം (വാക്ക്)

ആദ്യനാമത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വൃക്ഷം സൂര്യ

Surya >

സംസ്കൃതം (വാക്ക്)

 
 
സൂരജ് >

ഹിന്ദി

 
 
സൂരജ് >

മറാത്തി

 
 
സൂരജ് >

ഗുജറാത്തി

 
 
സൂരജ് >

ബംഗാളി

 
 
സൂരജ് >

നേപ്പാളി

 
 
സൂര്യ >

ഹിന്ദുമതം

 
 
 
സൂര്യ >

തെലുങ്ക്

 
 
 
സൂര്യ >

കന്നഡ

 
 
 
സൂര്യ >

തമിഴ്

 
 
 
 
സൂര്യ >

തമിഴ് (വേരിയന്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ)

 
 
 
സൂര്യ >

മലയാളം

 
 
 
സൂര്യ >

ഹിന്ദി

 
 
 
സൂര്യ >

മറാത്തി

 
 
 
സൂര്യ >

നേപ്പാളി

 
 
 
സൂര്യ >

ഇന്തോനേഷ്യൻ

നിങ്ങളുടെ പേരും ഇന്റെനെമും നിരീക്ഷിക്കുക. ഇത് സൌജന്യമാണ്!

അഥവാ
താങ്കളുടെ പേര്:
നിങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേര്:
വിശകലനം നേടുക

ആദ്യനാമത്തെക്കുറിച്ച് സൂര്യ

പേര് സൂര്യ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

സൂര്യ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? സൂര്യ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം.

 

ഒരു ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം സൂര്യ

സൂര്യ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? സൂര്യ ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.

 

സൂര്യ ആദ്യനാമ നിർവ്വചനം

മറ്റ് ഭാഷകൾ, സ്പെല്ലിംഗ്, സ്പെല്ലിംഗ് വേരിയൻറുകളിൽ ആദ്യനാമം, സൂര്യ എന്ന ആദ്യനാമത്തിന്റെ പെൺ, പുരുഷ വകഭേദം.

 

മറ്റ് ഭാഷകളിൽ സൂര്യ

മറ്റൊരു ഭാഷയിലുള്ള മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ സൂര്യ ആദ്യനാമത്തിന് അനുയോജ്യമായ പേര് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുക.

 

എങ്ങനെ സൂര്യ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാമെന്ന്

നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക? സൂര്യ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതികൾ. സൂര്യ എന്നതിന്റെ ഉച്ചാരണവും

 

സൂര്യ എന്നാണ് അർഹത

സൂര്യ അനുയോജ്യമായ ടെർമിനലുകളുടെ പരിശോധന.

 

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി സൂര്യ അനുയോജ്യത

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി സൂര്യ അനുയോജ്യത പരിശോധന.

 

സൂര്യ എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക

സൂര്യ എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക