വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം ശ്രേയ

ശ്രേയ ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം ശ്രേയ എന്നതിന്റെ ചരിത്രം.

ശ്രേയ ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

Shreyas >

സംസ്കൃതം (വാക്ക്)

ശ്രേയ >

ഹിന്ദി

ആദ്യനാമത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വൃക്ഷം ശ്രേയ

Shreyas >

സംസ്കൃതം (വാക്ക്)

 
 
ശ്രേയ >

ഹിന്ദി

 
 
ശ്രേയ >

മറാത്തി

 
 
ശ്രേയ >

ബംഗാളി

 
 
ശ്രേയ >

ഗുജറാത്തി

നിങ്ങളുടെ പേരും ഇന്റെനെമും നിരീക്ഷിക്കുക. ഇത് സൌജന്യമാണ്!

അഥവാ
താങ്കളുടെ പേര്:
നിങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേര്:
വിശകലനം നേടുക

ആദ്യനാമത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രേയ

പേര് ശ്രേയ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

ശ്രേയ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ശ്രേയ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം.

 

ഒരു ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം ശ്രേയ

ശ്രേയ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ശ്രേയ ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.

 

ശ്രേയ ആദ്യനാമ നിർവ്വചനം

മറ്റ് ഭാഷകൾ, സ്പെല്ലിംഗ്, സ്പെല്ലിംഗ് വേരിയൻറുകളിൽ ആദ്യനാമം, ശ്രേയ എന്ന ആദ്യനാമത്തിന്റെ പെൺ, പുരുഷ വകഭേദം.

 

ശ്രേയ എന്നാണ് അർഹത

ശ്രേയ അനുയോജ്യമായ ടെർമിനലുകളുടെ പരിശോധന.

 

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി ശ്രേയ അനുയോജ്യത

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി ശ്രേയ അനുയോജ്യത പരിശോധന.

 

ശ്രേയ എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക

ശ്രേയ എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക