വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

മൃദുല ആദ്യനാമ നിർവ്വചനം

മൃദുല പേര് നിർവ്വചനം: മറ്റ് ഭാഷ, സ്പെല്ലിംഗ്, ഉച്ചാരണം പതിപ്പുകളിലെ ഈ പേര്, മൃദുല പേരിന്റെ ആദ്യവും സ്ത്രീയും പുരുഷും വകഭേദങ്ങളും.

മൃദുല നിർവ്വചിക്കുക

Means "soft" in Sanskrit.

ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് മൃദുല ആണോ?

അതെ, മൃദുല എന്ന പേര് സ്ത്രീലിംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എവിടെ നിന്നും മൃദുല എവിടെയാണ് വരുന്നത്?

മൃദുല ൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായത് ഇന്ത്യന്, ഹിന്ദി എന്ന്.

ആദ്യ നാമം മൃദുല എന്നതിനുള്ള മറ്റ് അക്ഷരങ്ങൾ

(ഹിന്ദിയിൽ)

നിങ്ങളുടെ പേരും ഇന്റെനെമും നിരീക്ഷിക്കുക. ഇത് സൌജന്യമാണ്!

അഥവാ
താങ്കളുടെ പേര്:
നിങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേര്:
വിശകലനം നേടുക

ആദ്യനാമത്തെക്കുറിച്ച് മൃദുല

പേര് മൃദുല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

മൃദുല എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മൃദുല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം.

 

മൃദുല ആദ്യനാമ നിർവ്വചനം

മറ്റ് ഭാഷകൾ, സ്പെല്ലിംഗ്, സ്പെല്ലിംഗ് വേരിയൻറുകളിൽ ആദ്യനാമം, മൃദുല എന്ന ആദ്യനാമത്തിന്റെ പെൺ, പുരുഷ വകഭേദം.

 

മൃദുല എന്നാണ് അർഹത

മൃദുല അനുയോജ്യമായ ടെർമിനലുകളുടെ പരിശോധന.

 

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി മൃദുല അനുയോജ്യത

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി മൃദുല അനുയോജ്യത പരിശോധന.

 

മൃദുല എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക

മൃദുല എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക