വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

ലെനി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുക

വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ലെനി ഉച്ചരിക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലെനി എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത്?

ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പേര് ലെനി എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്. ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലെനി ഉച്ചാരണം:

01 LE-nee

നിങ്ങളുടെ പേരും ഇന്റെനെമും നിരീക്ഷിക്കുക. ഇത് സൌജന്യമാണ്!

അഥവാ
താങ്കളുടെ പേര്:
നിങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേര്:
വിശകലനം നേടുക

ആദ്യനാമത്തെക്കുറിച്ച് ലെനി

പേര് ലെനി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

ലെനി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ലെനി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം.

 

ഒരു ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം ലെനി

ലെനി എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ലെനി ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.

 

ലെനി ആദ്യനാമ നിർവ്വചനം

മറ്റ് ഭാഷകൾ, സ്പെല്ലിംഗ്, സ്പെല്ലിംഗ് വേരിയൻറുകളിൽ ആദ്യനാമം, ലെനി എന്ന ആദ്യനാമത്തിന്റെ പെൺ, പുരുഷ വകഭേദം.

 

മറ്റ് ഭാഷകളിൽ ലെനി

മറ്റൊരു ഭാഷയിലുള്ള മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ലെനി ആദ്യനാമത്തിന് അനുയോജ്യമായ പേര് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുക.

 

എങ്ങനെ ലെനി എന്ന് ഉച്ചരിക്കാമെന്ന്

നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലെനി എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക? ലെനി എന്ന് ഉച്ചരിക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതികൾ. ലെനി എന്നതിന്റെ ഉച്ചാരണവും

 

ലെനി എന്നാണ് അർഹത

ലെനി അനുയോജ്യമായ ടെർമിനലുകളുടെ പരിശോധന.

 

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി ലെനി അനുയോജ്യത

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി ലെനി അനുയോജ്യത പരിശോധന.

 

ലെനി എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക

ലെനി എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക