വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം ജാർക്ക

ജാർക്ക ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം ജാർക്ക എന്നതിന്റെ ചരിത്രം.

ജാർക്ക ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

Yaru + Slava >

മധ്യകാല സ്ലേവിക്മധ്യകാല സ്ലേവിക് (മൂലകം)(മൂലകം)

യാരോസ്ലാവ് >

മധ്യകാല സ്ലേവിക് (using മൂലകം)

ജരോസ്ലാവ് >

ചെക്ക്

ജരോസ്ലാവ >

ചെക്ക്

ജാർക്ക >

ചെക്ക് (കുറയ്ക്കുക)

ആദ്യനാമത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വൃക്ഷം ജാർക്ക

Yaru + Slava >

മധ്യകാല സ്ലേവിക്മധ്യകാല സ്ലേവിക് (മൂലകം)(മൂലകം)

 
 
യാരോസ്ലാവ് >

മധ്യകാല സ്ലേവിക് (using മൂലകം)

 
 
 
ജരോസ്ലാവ് >

ചെക്ക്

 
 
 
 
ജാരക്ക് >

ചെക്ക് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
ജരോസ്ലാവ >

ചെക്ക്

 
 
 
 
 
ജാർക്ക >

ചെക്ക് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
ജരോസ്ലാവ് >

സ്ലൊവാക്

 
 
 
 
ജരോസ്ലാവ >

സ്ലൊവാക്

 
 
 
ജരോസ്ലാവാസ് >

ലിത്വാനിയൻ

 
 
 
ജരോസ്ലാവ് >

പോളിഷ്

 
 
 
 
ജാരക്ക് >

പോളിഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
ജരോസ്ലാവ >

പോളിഷ്

 
 
 
 
 
 
 
സ്ലാവ >

റഷ്യൻ (ഷോർട്ട് ഫോം)

 
 
 
യാരോസ്ലാവ് >

ഉക്രേനിയൻ

 
 
 
യാരോസ്ലാവ >

മധ്യകാല സ്ലേവിക്

 
 
 
 
യാരോസ്ലാവ >

റഷ്യൻ

 
 
 
 
യാരോസ്ലാവ >

ഉക്രേനിയൻ

നിങ്ങളുടെ പേരും ഇന്റെനെമും നിരീക്ഷിക്കുക. ഇത് സൌജന്യമാണ്!

അഥവാ
താങ്കളുടെ പേര്:
നിങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേര്:
വിശകലനം നേടുക

ആദ്യനാമത്തെക്കുറിച്ച് ജാർക്ക

പേര് ജാർക്ക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

ജാർക്ക എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ജാർക്ക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം.

 

ഒരു ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം ജാർക്ക

ജാർക്ക എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ജാർക്ക ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.

 

ജാർക്ക ആദ്യനാമ നിർവ്വചനം

മറ്റ് ഭാഷകൾ, സ്പെല്ലിംഗ്, സ്പെല്ലിംഗ് വേരിയൻറുകളിൽ ആദ്യനാമം, ജാർക്ക എന്ന ആദ്യനാമത്തിന്റെ പെൺ, പുരുഷ വകഭേദം.

 

മറ്റ് ഭാഷകളിൽ ജാർക്ക

മറ്റൊരു ഭാഷയിലുള്ള മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ജാർക്ക ആദ്യനാമത്തിന് അനുയോജ്യമായ പേര് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുക.

 

ജാർക്ക എന്നാണ് അർഹത

ജാർക്ക അനുയോജ്യമായ ടെർമിനലുകളുടെ പരിശോധന.

 

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി ജാർക്ക അനുയോജ്യത

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി ജാർക്ക അനുയോജ്യത പരിശോധന.