വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

Jagwani കുടുംബപ്പേര്

പേര് Jagwani. Jagwani നെല്ലിക്കയുടെ പുറം, ഉത്ഭവം, അനുയോജ്യതാ അർഥം. എല്ലാ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും.

Jagwani ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്ന പേരുകൾ

Jagwani എന്ന പേരിലുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണവും അസാധാരണവുമായ പേരുകൾ.

 

പേര് Jagwani. എല്ലാ നാമവസ്തുക്കളും Jagwani.

നെയിം Jagwani. ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 4 Jagwani.

<- മുമ്പത്തെ കുടുംബപ്പേര് Jagveer     അടുത്ത കുടുംബപ്പേര് Jagyasi ->  
9889 മാല Jagwani ഇന്ത്യ, സിന്ധി, സ്ത്രീ 
പേര് പൂർണ്ണമായി വിശകലനം ചെയ്യുക മാല
548979 മിഷికా Jagwani ഇന്ത്യ, സിന്ധി, സ്ത്രീ 
പേര് പൂർണ്ണമായി വിശകലനം ചെയ്യുക മിഷికా
548977 മോഹിത് Jagwani ഇന്ത്യ, സിന്ധി, ആൺ 
പേര് പൂർണ്ണമായി വിശകലനം ചെയ്യുക മോഹിത്
1041337 Vibhav Jagwani ഇന്ത്യ, ഇംഗ്ലീഷ്, ആൺ 
പേര് പൂർണ്ണമായി വിശകലനം ചെയ്യുക Vibhav