വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം ഫ്രാൻസ്

ഫ്രാൻസ് ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം ഫ്രാൻസ് എന്നതിന്റെ ചരിത്രം.

ഫ്രാൻസ് ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

Frank >

പുരാതന ജർമനിക്ക് (വാക്ക്)

Francia >

റോമാ സാമ്രാജ്യം (സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്)

ഫ്രാൻസിസ്കസ് >

റോമാ സാമ്രാജ്യം

ഫ്രാൻസ് >

ഡച്ച്

ആദ്യനാമത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വൃക്ഷം ഫ്രാൻസ്

Frank >

പുരാതന ജർമനിക്ക് (വാക്ക്)

 
 
Francia >

റോമാ സാമ്രാജ്യം (സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്)

 
 
 
France >

ഫ്രഞ്ച് (സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്)

 
 
 
 
ഫ്രാൻസ് >

ഫ്രഞ്ച്

 
 
 
France >

ഇംഗ്ലീഷ് (സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്)

 
 
 
Francia >

ഇറ്റാലിയൻ (സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്)

 
 
 
Francia >

സ്പാനിഷ് (സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്)

 
 
 
ഫ്രാൻസിസ്കസ് >

റോമാ സാമ്രാജ്യം

 
 
 
 
ഫെരേക് >

ഹംഗേറിയൻ

 
 
 
 
 
ഫെറി >

ഹംഗേറിയൻ (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
ഫെരോ >

ഹംഗേറിയൻ (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
ഫ്രാങ്ക് >

സ്ലോവേൻ

 
 
 
 
ഫ്രാൻസെസ്സ്ക >

കറ്റാലൻ

 
 
 
 
 
Cesc >

കറ്റാലൻ (ഷോർട്ട് ഫോം)

 
 
 
 
ഫ്രാൻസെസ്കോ >

ഇറ്റാലിയൻ

 
 
 
 
 
ഫ്രാങ്കോ >

ഇറ്റാലിയൻ (സങ്കോചം)

 
 
 
 
 
 
ഫ്രംകോ >

ക്രോയേഷ്യൻ

 
 
 
 
ഫ്രാൻസസ്ക്യൂ >

കോർസിക്കൻ

 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ് >

ഇംഗ്ലീഷ്

 
 
 
 
 
Ffransis >

വെൽഷ്

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻ >

ഇംഗ്ലീഷ് (ഷോർട്ട് ഫോം)

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ് >

ഇംഗ്ലീഷ് (കുടുംബപ്പേര്)

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ് >

ഇംഗ്ലീഷ് ,

 
 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ് >

ഇംഗ്ലീഷ്

 
 
 
 
 
 
 
ഫാനി >

ഇംഗ്ലീഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
 
 
ഫെനി >

ഇംഗ്ലീഷ്

 
 
 
 
 
 
 
ഫ്രാൻ >

ഇംഗ്ലീഷ് (ഷോർട്ട് ഫോം),

 
 
 
 
 
 
 
ഫ്രാങ്കി >

ഇംഗ്ലീഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
 
ഫ്രാൻണി >

ഇംഗ്ലീഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
 
ഫ്രാൻ >

ഇംഗ്ലീഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
 
Sissy >

ഇംഗ്ലീഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
 
 
സിസി >

ഇംഗ്ലീഷ്

 
 
 
 
 
 
 
 
Sissie >

ഇംഗ്ലീഷ്

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ് >

ഫ്രഞ്ച്

 
 
 
 
 
തുറന്നുസംസാരിക്കുന്ന >

ഇംഗ്ലീഷ് (ഷോർട്ട് ഫോം)

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻ >

ഇംഗ്ലീഷ് (കുറയ്ക്കുക),

 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ്ക >

റോമാ സാമ്രാജ്യം

 
 
 
 
 
ഫാനി >

ഫിന്നിഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസസ്കാ >

ഇറ്റാലിയൻ

 
 
 
 
 
 
ഫ്രാങ്ക >

ഇറ്റാലിയൻ (സങ്കോചം)

 
 
 
 
 
 
 
ഫ്രാങ്ക >

ക്രോയേഷ്യൻ

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസസ്കാ >

കറ്റാലൻ

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ്ക >

സ്പാനിഷ്

 
 
 
 
 
 
ഫാനി >

സ്പാനിഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
പസ >

സ്പാനിഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
Paquita >

സ്പാനിഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ്ക >

പോർച്ചുഗീസ്

 
 
 
 
 
 
ചിക്ക >

പോർച്ചുഗീസ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ്കാ >

സ്ലോവേൻ

 
 
 
 
 
 
ഫ്രാൻക >

സ്ലോവേൻ (ഷോർട്ട് ഫോം)

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ്ക >

ഹംഗേറിയൻ

 
 
 
 
 
 
ഫാനി >

ഹംഗേറിയൻ (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസി >

ഹംഗേറിയൻ (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ്സ്ക >

പോളിഷ്

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ് >

ഫ്രഞ്ച്

 
 
 
 
 
 
ഫാനി >

ഫ്രഞ്ച് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസ് >

ഫ്രഞ്ച് (ഷോർട്ട് ഫോം)

 
 
 
 
 
 
ഫ്രെഞ്ചെറ്റ് >

ഫ്രഞ്ച് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
ഫ്രാടീൻ >

ഫ്രഞ്ച് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
 
ഫ്രാടീൻ >

ഇംഗ്ലീഷ്

 
 
 
 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസീൻ >

ഇംഗ്ലീഷ് (അപൂർവ്വമായി)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ഫ്രേൻസ് >

ജർമ്മൻ (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസി >

ജർമ്മൻ (ഷോർട്ട് ഫോം)

 
 
 
 
 
 
സിസ്കാ >

ജർമ്മൻ (ഷോർട്ട് ഫോം)

 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ്കോ >

സ്പാനിഷ്

 
 
 
 
 
ക്രോറോ >

സ്പാനിഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻ >

സ്പാനിഷ് (ഷോർട്ട് ഫോം)

 
 
 
 
 
പാവോ >

സ്പാനിഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
പാൻചോ >

സ്പാനിഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
പാക്വിറ്റോ >

സ്പാനിഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ്കോ >

പോർച്ചുഗീസ്

 
 
 
 
 
ചിക്കോ >

പോർച്ചുഗീസ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
 
 
Frančišek >

സ്ലോവേൻ

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻ >

സ്ലോവേൻ (ഷോർട്ട് ഫോം)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ഫ്രാൻകോയിസ് >

ഫ്രഞ്ച്

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻകോയിസ് >

ഫ്രഞ്ച് (കുടുംബപ്പേര്)

 
 
 
 
ഫ്രാൻ >

ക്രോയേഷ്യൻ

 
 
 
 
ഫ്രം >

സ്കോട്ടിഷ്

 
 
 
 
 
ഫ്രാങ്ഗ് >

സ്കോട്ടിഷ്

 
 
 
 
ഫ്രാൻജോ >

ക്രോയേഷ്യൻ

 
 
 
 
 
ഫ്രാൻ >

ക്രോയേഷ്യൻ (ഷോർട്ട് ഫോം)

 
 
 
 
 
ഫ്രാണിക് >

ക്രോയേഷ്യൻ (കുടുംബപ്പേര്)

 
 
 
 
 
Franjić >

ക്രോയേഷ്യൻ (കുടുംബപ്പേര്)

 
 
 
 
ഫ്രാൻജോ >

സെർബിയൻ

 
 
 
 
ഫ്രാൻ >

ക്രോയേഷ്യൻ

 
 
 
 
ഫ്രാൻസ് >

ഡച്ച്

 
 
 
 
ഫ്രാൻസ് >

സ്വീഡിഷ്

 
 
 
 
ഫ്രാൻസ് >

നോർവീജിയൻ

 
 
 
 
ഫ്രാൻസ് >

ഡാനിഷ്

 
 
 
 
ഫ്രാൻസ് >

ഫിന്നിഷ്

 
 
 
 
 
റാൻസു >

ഫിന്നിഷ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസ് >

ജർമ്മൻ

 
 
 
 
വ്രണം >

ലിംബർഗ്

 
 
 
 
 
ഫെൻസ്സ്കെ >

ലിംബർഗ് (കുറയ്ക്കുക)

 
 
 
 
 
 
 
 
ഫ്രാൻസിസ്കസ് >

ലിത്വാനിയൻ

 
 
 
 
Proinsias >

ഐറിഷ്

 
 
Franco >

പുരാതന ജർമനിക്ക്

 
 
 
ഫ്രാങ്ക് >

ഫ്രഞ്ച്

 
 
 
 
ഫ്രാൻസ് >

ഫ്രഞ്ച് ,

 
 
 
Frank >

ഇംഗ്ലീഷ്

 
 
 
 
Frank >

ഇംഗ്ലീഷ് (കുടുംബപ്പേര്)

 
 
 
 
ഫ്രാങ്കി >

ഇംഗ്ലീഷ് (കുറയ്ക്കുക),

 
 
 
Frank >

ജർമ്മൻ

 
 
 
 
Franka >

ജർമ്മൻ

 
 
 
Frank >

ഡച്ച്

 
 
 
 
Franka >

ഡച്ച്

 
 
 
Frank >

ഫ്രഞ്ച്

 
 
Frankreich >

ജർമ്മൻ (സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്)

നിങ്ങളുടെ പേരും ഇന്റെനെമും നിരീക്ഷിക്കുക. ഇത് സൌജന്യമാണ്!

അഥവാ
താങ്കളുടെ പേര്:
നിങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേര്:
വിശകലനം നേടുക

ആദ്യനാമത്തെക്കുറിച്ച് ഫ്രാൻസ്

പേര് ഫ്രാൻസ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

ഫ്രാൻസ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഫ്രാൻസ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം.

 

ഒരു ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം ഫ്രാൻസ്

ഫ്രാൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഫ്രാൻസ് ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.

 

ഫ്രാൻസ് ആദ്യനാമ നിർവ്വചനം

മറ്റ് ഭാഷകൾ, സ്പെല്ലിംഗ്, സ്പെല്ലിംഗ് വേരിയൻറുകളിൽ ആദ്യനാമം, ഫ്രാൻസ് എന്ന ആദ്യനാമത്തിന്റെ പെൺ, പുരുഷ വകഭേദം.

 

ഫ്രാൻസ് എന്നതിനായുള്ള വിളിപ്പേരുകൾ

ഫ്രാൻസ് ചെറിയ പേരുകൾ. ആദ്യനാമം ഫ്രാൻസ് എന്നതിനായുള്ള വിളിപ്പേരുകൾ.

 

മറ്റ് ഭാഷകളിൽ ഫ്രാൻസ്

മറ്റൊരു ഭാഷയിലുള്ള മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ഫ്രാൻസ് ആദ്യനാമത്തിന് അനുയോജ്യമായ പേര് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുക.

 

എങ്ങനെ ഫ്രാൻസ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കാമെന്ന്

നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക? ഫ്രാൻസ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതികൾ. ഫ്രാൻസ് എന്നതിന്റെ ഉച്ചാരണവും

 

ഫ്രാൻസ് എന്നാണ് അർഹത

ഫ്രാൻസ് അനുയോജ്യമായ ടെർമിനലുകളുടെ പരിശോധന.

 

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി ഫ്രാൻസ് അനുയോജ്യത

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി ഫ്രാൻസ് അനുയോജ്യത പരിശോധന.

 

ഫ്രാൻസ് എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക

ഫ്രാൻസ് എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക